GED: เรียน GED ที่ AiMS
border border
 
 


GED

GED_AiMSaims เป็นสถาบันแรกๆในไทย
ที่เปิดสอนหลักสูตร GED
โดยเปิดสอน GED มาตั้งแต่ปี 2545


aims เป็นสถาบันแห่งแรกที่วางหลักสูตร
การเรียน GED แบบ 20 ชั่วโมง ที่สถาบันส่วนใหญ่
ใช้กันในปัจจุบัน ซึ่ง AiMS ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
และการประเมินผลมาตลอดเวลากว่า 13 ปี

aims เป็นหนึ่งในไม่กี่สถาบันในไทยที่องค์กร
จัดสอบ GED ในต่างประเทศให้การยอมรับ
และส่ง
ตัวแทนมาที่สถาบันเป็นประจำเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นกับการจัดสอบในอนาคต

การเรียนการสอนของ aims เน้นแบบตัวต่อตัว
หรือแบบกลุ่มเล็กไม่เกิน 4-6 คน ทำให้มีการดูแล
ทั่วถึงทั้งในด้านการสอนและการช่วยเหลืออื่นๆ เช่น
การสมัครสอบ การติดตามผลสอบและการช่วยเหลือ
เพื่อวางแผนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นต้น

ในปีการศึกษา 2557 มีศิษย์เก่าจาก aims
ได้รับคัดเลือกให้เรียนในหลักสูตรนานาชาติ
ของจุฬาฯ 272 คนและ 270 คนสำหรับหลักสูตร
นานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 ประเภทของคอร์สเรียน                                   ตารางเรียน
    Siam Square         Phayathai     iGen (Silom)
  1. Super Small Group (Intensive)
     
การเรียนแบบ Small Group (Intensive)
      คือการเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รู้เนื้อหา
      ที่จำเป็นในการสอบและยังได้รู้วิธีการ
      หาคำตอบที่ถูกต้องในระยะเวลาสั้นๆ
      
      คอร์สนี้ใช้เวลาเรียน 5 สัปดาห์และ
      จำกัดนักเรียนไม่เกิน 6 คนเท่านั้น
      โดยเรียนในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
   1. 4 May GED_Schedule
   2. 1 Jul GED_Schedule
   3. 1 Sep GED_Schedule   1. 18 May GED_Schedule
   2. 15 Jun GED_Schedule
   3. 15 Jul GED_Schedule

   1. 8 Jun GED_Schedule
   (New & with
    best offers)  2. Private Class
     
การเรียน Private Class คือการเรียน
      แบบตัวต่อตัวกับอาจารย์หรือการจัด
      กลุ่มเพื่อนๆมาเอง ซึ่งสามารถเลือก
      วันและเวลาเรียน เนื้อหาที่เรียน และ
      อาจารย์ผู้สอนได้เอง
                            คลิกเพื่อขอรายละเอียด  
  3. S.E.L.F. Class
     
การเรียนแบบ S.E.L.F. หรือการเรียน
      ผ่านคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถทำให้
      นักเรียนกำหนดตารางเรียนเองได้
      และทบทวนได้บ่อยเท่าที่ต้องการ
         คลิกที่ไฟล์ .pdf เพื่อดูรายละเอียด SAT_Schedule
   (เปิดสอนในวิชา Reading, Writing, Social Studies)


การเปลี่ยนแปลงการสอบ GED ในปี 2014

จากประกาศเดิมของ GED Testing Service ที่แจ้งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการสอบ GED ในปี 2014
โดยจะมีผลให้คะแนนสอบเดิมไม่สามารถรวมกับคะแนนใหม่ รวมถึงระบบคะแนน เนื้อหาข้อสอบ
ตลอดจนค่าสอบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนั้น ล่าสุดในประเทศไทยยังใช้ระบบการสอบแบบเดิม
(คะแนนเต็มวิชาละ 800/ สอบ 5 วิชา/ ค่าสอบวิชาละ $50) หรือในการสมัครสอบใน www.ged.com
จะใช้ชื่อว่า 2002 series มีเพียงสหรัฐอเมริกาที่ใช้ระบบใหม่หรือ 2014 series
aims เปิดสอน GED แบบกลุ่มทั้งที่สยามสแควร์และพญาไทโดยจำกัดไม่เกินกลุ่มละ 6 คนเท่านั้น
หากต้องการดูตารางเรียนกลุ่ม (ทั้งวิชา GED และวิชาอื่นๆ) หรือเรียนแบบเดี่ยว (Private Class)
กรุณาคลิกปุ่มด้านล่างหรือโทร 02 254 9300 (สยาม) และ 02 644 9620 (พญาไท)  GED_Small_Class GED_Private_Class
         GED คืออะไร

            GED คือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับม. ปลาย (High School) ในสหรัฐอเมริกา
            มีข้อสอบทั้งสิ้น 5 วิชา หากสอบผ่านทั้งหมดสามารถนำผลสอบ GED ไปสมัครเรียน
            มหาวิทยาลัยได้ โดยสามารถสอบ GED ได้หากมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปตามกฎที่เพิ่ง
            ประกาศเมื่อช่วงปลายปี 2014 อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่มีอายุ 16-17 ปีจะต้องให้ผู้ปกครอง
            กรอกเอกสารอนุญาตให้ทำการสอบ (Consent Form) เสียก่อน
           


               IGCSE_AiMS รู้หรือไม่ ? การสอบ GED

1. การสอบ GED เป็นแบบ Multiple Choice เป็นส่วนใหญ่
    ยกเว้นวิชา Writing ที่มีการเขียน Essay ด้วย
2. หากจะสอบ GED ให้ผ่านจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า
    410 ในแต่ละวิชา (คะแนนเต็มในแต่ละวิชาคือ 800)
    และคะแนนรวม 5 วิชาไม่ต่ำกว่า 2,250 คะแนน
3. จากสถิติกว่า 13 ปีของ aims วิชาที่นักเรียนไทยมักจะ
    ทำคะแนนได้ค่อนข้างดีคือ Mathematics และ Science
    ส่วนวิชาที่ยากที่สุดคือ Reading ที่ชนะ Writing ไปเหลือเชื่อ
4. ค่าสอบ GED คือวิชาละ $50
5. เมื่อสอบผ่านจะได้เอกสาร 2 อย่างคือ Transcript และ Diploma
    ซึ่งต้องนำเอกสารทั้งสองนี้ไปใช้สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย
    โดยไม่ต้องนำไปเทียบวุฒิ (ในกรณีที่ออกวุฒิโดย Mississippi)         สอบ GED ไปเพื่ออะไร

           GED ประกอบไปด้วยข้อสอบ 5 วิชา หากสอบผ่านครบทั้งหมดจะได้รับใบคะแนน (Transcript)
           และใบประกาศนียบัตร (Diploma) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยให้การรับรองว่า
           มีเนื้อหาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทำให้สามารถนำผลการสอบ GED ไปเป็นหลักฐาน
           ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้
         เนื้อหาของข้อสอบ GED

           GED ประกอบไปด้วยข้อสอบ 5 วิชา ดังต่อไปนี้

           1. Language Arts, Reading
           2. Language Arts, Writing

           3. Mathematics

           4. Science

           5. Social Studies           การสอบ GED ให้ผ่านตามเกณฑ์นั้นมีเงื่อนไข 2 ข้อคือ
           (1) ผู้สอบต้องสอบให้ได้อย่างน้อย 410 คะแนนขึ้นไปต่อวิชา (จากคะแนนเต็ม 800 คะแนน)
           (2) คะแนนรวมทั้ง 5 วิชาต้องไม่ต่ำกว่า 2,250 คะแนน

           นักเรียนสามารถสอบใหม่ได้ (ไม่ว่าจะได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์หรือผ่านเกณฑ์แต่อยากได้
           คะแนนสูงขึ้น) อย่างไรก็ตาม มีกฎเกี่ยวกับการสอบใหม่ที่ควรทราบดังนี้

            1. การสอบวิชาเดิมเป็นครั้งที่สอง สามารถทำได้หลังจากสอบครั้งแรกไปไม่ต่ำกว่า 3 วัน
            2. การสอบวิชาเดิมเป็นครั้งที่สาม วันที่สอบใหม่จะต้องเว้นห่างวันสอบครั้งที่สองไม่ต่ำกว่า 90 วัน
            3. การสอบในแต่ละวิชานั้น จะสามารถสอบได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีปฏิทินเท่านั้น         ตัวอย่างข้อสอบ GED


           หากต้องการทำแบบทดสอบ GED กรุณาคลิกที่นี่

 


         ค่าสอบ GED

           ผู้เรียนสามารถสมัครสอบได้ผ่านเว็บไซท์ โดยชำระค่าสมัครสอบผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต
           (กรุณาตรวจสอบกับธนาคารก่อนการใช้บัตร เนื่องจากบางบัตรไม่สามารถใช้
           Internet Transaction ได้หากยังไม่ลงทะเบียนกับธนาคาร)

           รายละเอียดค่าใช้จ่ายและเวลาในการสอบ GED มีดังต่อไปนี้

               
              

 

Subject(s)

Fee
Duration
 Mathematics
      $50
      102 minutes
 Science
      $50
      85 minutes
 Social Studies
      $50
      75 minutes
 Language Arts, Reading
      $50
      70 minutes
 Language Arts, Writing
      $50
      145 minutes
                 ผู้สอบสามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซท์โดย คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
           การสมัครสอบ สามารถติดต่อ aims ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

        สิ่งที่ควรทราบในการสอบ GED

          1. สถานที่ในการจัดสอบในประเทศไทยอยู่ที่ชั้น 3 อาคารชาญอิสสระ 2
              ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 718 1599
          2. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง/เทียบวุฒิการศึกษาสำหรับประเทศไทยคือ
              กองเทียบวุฒิ (ตึกหน้าข้างสระน้ำ) กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 02 288 5790-1
              (ปัจจุบันสามารถนำใบ GED Diploma และ Transcript ที่ออกโดย Maine
              Department of Education ไปสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยได้เลยโดยไม่ต้องไปเทียบวุฒิ)
          3. ผู้สอบต้องไปถึงสถานที่สอบอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาสอบ
          4. ผู้สอบต้องนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ไปแสดงตัวเวลาสอบ
          5. ในการสอบวิชา Mathematics ห้ามผู้สอบนำเครื่องคิดเลขทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบWhat-is-GED

What is the GED?

General Educational Development or GED is a test which consists of five subjects.
If passed, the GED test taker will be granted a GED Diploma which equals to
high school diploma.


A GED test taker must be at least 17 years old on the test date.

American Council on Education (ACE) developed the GED test to help veterans,
homeschooling, or people who want to get into a college to have an opportunity
to earn a high school diploma. Currently, GED test centers are located in more
than 70 countries. GED credentials are widely accepted in several countries,
including Thailand, as high school
equivalency.Why do I need to take the GED?


In Thailand, GED credential is accepted by Ministry of Education as high school
equivalency (Mathayom 6) which can be used for college/university admission
in many institutions including Thammasat University, Mahidol University
International College (MUIC), Bangkok University International College (BUIC),
and Assumption University (ABAC).


How to pass the GED Exam?

GED consists of five subjects as follow:

1. Language Arts, Reading
2. Language Arts, Writing

3. Mathematics

4. Science

5. Social Studies


The maximum point of each subject is 800. To pass the GED, a test taker must:
(1) score 410 or more in every subjects and
(2) have total score (five subjects) of 2,250 or more
If I fail the GED exam, can I re-take?


Yes, you can re-take an exam in any subject; however, there are some
regulations below.

1. If you want to take the test for the second time, scheduled test date
     (in the same subject) must be at least 3 days from first test date.

2. If you want to take the test for the third time, scheduled test date
     (in the same subject) must be at least 90 days from second test date.
3. You cannot take an exam in particular subject more than 3 times per
    one calendar year.How does an exam look like?


To learn more, visit the GED Practice Test CenterHow to apply for the GED?

You need to apply online only. Go to Apply for Test Page and follow the link to apply.


Test fee must be paid by credit or debit card (check with bank issuer if your card
is eligible for internet transaction or not). If you need assistance related to GED
test application, please visit aims at Siam Square or CP Tower 3 Phayathai.
All service is free of charge.


Subject(s)

Fee
Duration
 Mathematics
      $50
      102 minutes
 Science
      $50
      85 minutes
 Social Studies
      $50
      75 minutes
 Language Arts, Reading
      $50
      70 minutes
 Language Arts, Writing
      $50
      145 minutesFour things you must know when applying for GED examination

1. Test center is located on 3th floor, Charn Issara Tower 2, New Petchburi Road.
     Call 02 718 1599 for information.
2. GED candidate must arrive at test center 15 minutes prior to scheduled test time.
3. On test date, bring your valid Thai ID Card or passport to identify yourself.
4. Calculator is not allowed in mathematics test.


I pass the GED, then what's next?

In the past, you need to bring GED Transcript and Diploma to Ministry of Education
to prove as high school equivalency. According to new regulation of Ministry of
Education, you can apply to college/university directly by submitting these
documents. For more information about GED credential, please contact MoE
at 02 288 5790-1.
เหตุผลที่ควรเรียน GED ที่ aims

1. ความน่าเชื่อถือ aims เปิดสอนตั้งแต่ปี 2538 โดยมีนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมาย ในปีการศึกษา 2557 นักเรียนของ aims สามารถ
ผ่านการคัดเลือกจากหลักสูตร นานาชาติทุกหลักสูตร เช่น BBA, EBA, BACM, ISE, BALAC, BSAC
และ INDA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2557 นั้นมีนักเรียนที่เรียนที่ aims
สามารถเข้าเรียนที่หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯได้ 272 คน หรือ 27% ของนิสิตใหทั้งหมด

นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ 270 คน2. ประสบการณ์สอน aims เปิดสอน GED ตั้งแต่ปี 2545 โดยมีนักเรียนที่ผ่านการเรียน GED
กับ aims ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน (แม้ว่าแต่ละชั้นเรียนจะจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 6 คนก็ตาม)
ทำให้อาจารย์
สามารถประยุกต์วิธีการสอนให้เข้ากับพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม
ด้วยการอธิบายที่ไม่ซับซ้อนและเทคนิคการทำข้อสอบให้ถูกต้องในเวลาอันจำกัด


3. การประเมินผล aims ถูกก่อตั้งโดยผู้มีประสบการณ์สอนในสถาบันการศึกษาของรัฐ
มาก่อน ดังนั้นจึงทราบดีว่าการประเมินผลมีความสำคัญอย่างมาก นักเรียนจะได้ฝึกฝนโดยผ่าน
แบบทดสอบ พร้อมกับแสดง predicted score เพื่อวัดว่านักเรียนพร้อมสำหรับการสอบจริงหรือไม่


4. จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน จำนวนนักเรียนที่เหมาะสมในแต่ละชั้นเรียนมีผลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน ดังนั้นในแต่ละวิชาของ GED จึงมีการจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 6 คน เท่านั้น


5. ปรัชญาในการสอน นักเรียนทุกคนต้องการสอบผ่านแน่นอน แต่การสอบผ่านนั้นนักเรียน
ต้องเข้าใจเนื้อหาที่เรียนและนำไปใช้ในอนาคตได้อีกด้วย AiMS จึงไม่สนับสนุนการ update
แนวข้อสอบโดยบอกข้อสอบแก่นักเรียน เนื่องจากวิธีนี้ทำให้นักเรียนสอบผ่านได้โดยไม่มีความเข้าใจ
หากนักเรียนไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยจะเกิดปัญหาขึ้น การตั้งใจเรียนด้วยตัวเองจะทำให้เกิด
ประโยชน์แก่นักเรียนเองในอนาคต


6. คุณภาพในการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อ
นักเรียนหลายคนไม่แน่ใจถึงแผนการเรียน
ในอนาคตและต้องการคำปรึกษา นักเรียนหลายคนยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าควรเรียนวิชาใดหรือ
แม้แต่สนใจศึกษาต่อในด้านไหน aims จึงมีการให้คำแนะแนวทางด้านการศึกษาเพื่อช่วยให้
นักเรียนวางแผนได้ดียิ่งขึ้น บุคลากรที่ aims พร้อมให้คำแนะนำรวมไปถึง

- ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 20 อันดับแรกของสหรัฐอเมริกา
ในด้านการศึกษา


หลังจากนักเรียนสอบผ่านแล้ว aims ยังให้บริการให้คำแนะนำการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
ในระดับปริญญาตรีหรือโท ที่ผ่านมานักเรียนของ AiMS สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำ
ดังต่อไปนี้

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- University of Oxford
- University of Cambridge
- University of St Andrews
- University College London (UCL)
- Imperial College London
- Harvard University
- Stanford University
- University of Pennsylvania
- University of California, Los Angeles (UCLA)
- Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- Brown University
- Boston University
- George Washington University
- University of Minnesota - Twin Cities
- Indiana University - BloomingtonGED_at_AIMSGED
เนื้อหารายวิชา
GED คืออะไร
สอบ GED ไปเพื่ออะไร
เนื้อหาของข้อสอบ GED
ตัวอย่างข้อสอบ GED
ค่าสอบ GED
สิ่งที่ควรทราบในการสอบ GED
 
What is GED?
Why do I need to take GED?
How to pass GED exam?
If I fail, can I re-take?
How does an exam look like?
How to apply for GED?
If I pass, then what's next?
 
ทำไมต้องเรียน GED ที่ aimsGED_Logo
   General Educational
   Development (GED)
                  


 
border border


arrow Siam Square
ชั้น 3 อาคารธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์
394 ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel: 02 254 9300-2, 02 658 4253-4
Fax: 02 254 8675
Mon-Fri 8AM-8PM, Sat 8AM-6PM, Sun 8AM-5PM
sub
arrow CP Tower 3 Phayathai
ชั้น 9 อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 พญาไท
34 ถ. พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel: 02 644 9620-1
Fax: 02 644 9622
Mon-Fri 9AM-7PM, Sat-Sun 9AM-6PM
sub
 
arrow  E-mail: contact@aims.co.th
© 2013 AIMS.  All Rights Reserved.